viša online škola ekonomije

viša online škola ekonomije je web kutak koji pruža jezgrovit pregled osnovnih ekonomskih kategorija, namijenjen budućim studentima i pojedincima koji su zainteresovani za teoretsku ili praktičnu dimenziju ekonomije.

Neki od najosnovnijih predmeta ekonomskog izučavanja su:

 • Poslovna ekonomija,
 • Marketing,
 • Finansije,
 • Računovodstvo,
 • Menadžment i organizacija,
 • Ponašanje potrošača,
 • Spoljnotrgovinsko poslovanje,
 • Ekonomika preduzeća,
 • Matematske metode u ekonomiji,
 • Ekonometrija,
 • Međunarodna ekonomija,
 • Ekonomski razvoj,
 • Finansijska tržišta i institucije,
 • Bankarstvo i osiguranje.

Također, na prvim godinama studija ekonomije kao posebni predmeti se izučavaju Mikroekonomija i Makroekonomija. Od neekonomskih predmeta navedimo Matematiku, Sociologiju, Engleski jezik i Poslovno pravo.

Treba naglasiti da se Bankarstvo i osiguranje u posljednje vrijeme ne izučavaju samo u konvencionalnom smislu, nego kao posebni predmeti sa prefiksom islamski. Tako imamo Islamsko bankarstvo i osiguranje, budući da se ovi predmeti u nekim moralno-etičkim aspektima razikuju od konvencionalnog bankarstva i osiguranja.

PRIMJENA

REGISTRACIJA