viša online škola ekonomije

viša online škola ekonomije je web kutak koji pruža jezgrovit pregled osnovnih ekonomskih kategorija, namijenjen budućim studentima i pojedincima koji su zainteresovani za teoretsku ili praktičnu dimenziju ekonomije.

Pojam ekonomija potiče od grčke riječi oikonomia (oikos - kuća ili domaćnstvo i nomos - zakon). U semantičkom smislu bi ekonomija (eng. economy ili hrv. gospodarstvo) značila zakonitost vođenja domaćinstva.

Ekonomija u opštem smislu predstavlja način proizvodnje dobara i usluga iz oskudnih resursa i njihovo raspoređivanje ili alokaciju kako bi se zadovoljile rastuće potrebe ljudi i društva. Ova alokacija se može odvijati na nivou više organizacionih sistema kao što su:

  • države,
  • privredne djelatnosti ili grane, i
  • preduzeća.

Posmatranje i izučavanje ekonomskih pojava na nivou preduzeća ili privredne grane spada u domen mikroekonomije, dok se makroekonomija bavi analizom pojava unutar čitave nacionalne privrede tj. države.

Da bi se zadovoljile neprestano rastuće i raznolike potrebe ljudi, ekonomski sistemi kao oblici organizovanog djelovanja moraju odgovoriti na tri osnovna pitanja, i to:

  1. koja dobra i usluge proizvoditi,
  2. na koji način ih proizvoditi, i
  3. za koga ih distribuirati.

Treba napomenuti da pojmove ekonomika i gospodarstvo ipak treba posmatrati u užem smislu u odnosu na pojam ekonomije. Iako se koriste u sličnom kontekstu, to nisu identični pojmovi.

Razlika između ekonomije i ekonomike leži u tome da je ekonomija nauka, a ekonomika naučna disciplina. Isto tako gospodarstvo, u odnosu na ekonomiju kao društvenu nauku, jeste ograničeno na spektar različitih ekonomskih djelatnosti na određenoj teritoriji.

PRIMJENA

REGISTRACIJA